Propostes per a la Industria Digital a Catalunya

El grup d’enginyers de telecomunicació “La Provença” va elaborar el passat març 2015 el document  “5 x 5 x 5 propostes per desenvolupar la industria digital a Catalunya”, amb 5 elements de diagnòstic, 5 estratègies i 5 accions.

En moments de transició política, aquest document pren tot el seu valor.

Heus aquí una síntesi, que subscric.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són tecnologies transversals que permeten una major eficiència en la prestació de serveis i una major competitivitat en la producció i en la gestió de les empreses i, a més, configuren un sector econòmic format pels operadors de telecomunicacions, les industries d’equipament i dispositius, industries del software, desenvolupadors d’aplicacions, i per proveïdors i gestors de tot tipus de continguts digitals.

Diagnòstic

1.- La aposta industrial del Govern no ha atorgat al sector TIC la rellevància requerida.

2.- Catalunya no ha disposat d’un sòlid model propi de desenvolupament TIC, ni en tant que sector econòmic, ni en les TIC com a dinamitzador transversal de l’economia, ni en el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions.

3.- La gestió de la demanda de les Administracions Públiques ha estat contaminada amb contrapesos polítics.

4.- Tenim oferta excessiva de titulacions d’enginyeria TIC i mantenim un model universitari funcionarial.

5.-Disposem d’instruments econòmics infrautilitzats, tant el CTTI, com instrument sectorial,  ACCIÓ, com instrument multisectorial,  i la Fundació Mobile World Capital Barcelona

 

5 Línies estratègiques.

1.- Crear valor per retenir i atreure talent, crear un substrat d’influències adient, disposar de finançament  i dotar-nos d’un marc normatiu amb poques regles i clares

2.- Focalització industrial. El sector TIC ha de ser la base de l’industria digital i de l’economia del coneixement.

3.- Reforçar les bones pràctiques d’Enginyeria. Reivindiquem el paper de l’Enginyeria, en tant que disseny i validació del projecte tècnic.

4.- Posar el sector TIC a l’agenda política catalana amb legislació per afavorir la competència i les oportunitats de les pimes. finançament oportú, en els formats adients (Capital Risc i  desgravacions fiscals en Recerca i Innovació) i reconeixement de la dualitat global –  local dels nostres mercats.

5.- Potenciar els programes i iniciatives d’emprenedoria de Mobilitat, Smart, IoT i Big Data, més enllà de les fires i congressos

 

5 Propostes d’acció

1.– Establir polítiques afavoridores d’un ecosistema d’ industrial digital a Catalunya, definir les condicions d’atracció de talent extern i de retenció de talent propi, i enfortir un clúster empresarial TIC.

2.- Definir mecanismes de finançament i compra pública, amb reducció dels  terminis de pagament públics i privats, potenciament del Capital Risc tecnològic públic, i suport  en compra pública a les empreses que generen oferta laboral de qualitat a  Catalunya.

3.- Capitalitzar la Mobile World Capital i apalancar programes i iniciatives d’emprenedoria, amb accions comercials internacionals, partnership d’empreses grans i petites i suport financer (fons de capital llavor i  de capital risc)

4.- Avançar cap a una Universitat tecnològica enfocada a la industria, amb consells empresarials, desfuncionarització de la Universitat,  enfoc a la docència i a la transferència tecnològica, potenciació dels projectes Universitat – Empresa, homologació curricular de la formació professional i enfoc a resultats.

5.- Homogeneïtzar la regulació per infraestructures, establint mecanismes de coordinació amb els operadors de telecomunicacions pels desplegament de xarxa i l’ús de les  infraestructures públiques de telecomunicacions (ADIF, TMB, Xarxa Oberta, Ajuntaments,…)

 

Ramon Palacio

Vocal Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.

Comments are closed.